Alevilik Bektaşilik Nedir?

Alevilik Bektaşilik Nedir?

Sözlük anlamına göre Alevi, Hz. Ali’ye bağlı ve ondan yana olan kimse demektir. Alevilik ise genel olarak Hz. Ali’yi sevmek ve onun soyunun yani Ehli Beyt’in yolundan gitmek olarak tanımlanabilir. Ancak bugün için dünyanın değişik…

1950’den bugüne Alevi Ocaklarının Tarihi

1950’den bugüne Alevi Ocaklarının Tarihi

Alevi erkanında kendilerine kutsiyet atfedilmiş bu ailelerin evlerine ‘ocak’, ocaklara mensup aile bireylerine de ‘ocakzade’ ya da ‘ocaklı’ adı verilir. Her Alevi bir ocağa bağlıdır. Örnek vermek gerekirse; Orta Toroslar’ın Alevileri Abdal Musa Ocağı’na, Tunceli…

Bektaşi Edebiyatında Ermeni Aşıklar kimlerdir?

Bektaşi Edebiyatında Ermeni Aşıklar kimlerdir?

Bir Hıristiyan halk olarak, özellikle Gregoryan Ermeniler, birçok açıdan kendilerine yakın buldukları Alevilik’le Bektaşiliği rahatlıkla benimsemişler ve onların şiirsel sözcülüğüne kendilerini uyarlamışlardır. Cumhuriyet’in başlangıç yıllarında Şark İlleri Asayiş Müşaviri ve Türk Ocakları Koordinatörü olarak görevlendirildikten…

Sivas Şehitleri

Sivas Şehitleri

1993 yılında Sivas’ta Madımak oteli yakılmadan iki gün önce bir bildiri dağıtılarak Aydınlık gazetesinin baş yazarı Aziz Nesin’in o dönemde yayımlanan Salman Rüşdi’nin “Şeytan Ayetleri” kitabından söz edilerek, Aziz Nesin hedef gösterilmişti. Bildiride dönemin Sivas…

Kul Dede

Kul Dede

Kul Dede konusunda daha geniş bilgi yakında sitemizde olacak. Yalnız Türbenin yapımı  Haydar Sultan Ocağı evlatlarından Ali Haydardedeoğlu ve Erbay Haydardedeoğlu tarafından yapılmıştır.İşte bunun üzerine Dede Mehmet Ali Kuldedeoğlu tarafından derlenmi. bir demet şiir. 1)   Karaman elinden…

Abdal Musa

Abdal Musa

Abdal Musa, Hacı Bektaş’ın önde gelen ardıllarındandır (Alevilikte: halifelerinden). Söylenceler O’nu Anadolu’nun gözcüsü olarak gösterirler. Bektaşi meydanındaki oniki posttan onbirincisi olan “ayakçı postu” O’nundur ve “Abdal Musa Postu” olarak adlandırılır. Bektaşi söylencelerinde Abdal Musa, Ahmet…

Ahi Evren

Ahi Evren

Anadolu’da Ahilik adlı esnaf teşkilatının kurucusu olan alim ve veli. İsmi, Mahmud bin Ahmed el-Hoyi, künyesi Ebü’l-Hakayık, lakabı Nasirüddin’dir. 1171 (H. 567) senesinde İran’ın batı Azerbaycan taraflarında bulunan Hoy kasabasında doğdu. 1262 (H. 660)de Kırşehir’de…

Hala Sultan

Hala Sultan

Kadın sahabilerden. İsmi bilinmemekte olup Ümmü Hıram künyesi ile meşhurdur. Türkler tarafından Hala Sultan diye bilinmektedir. Babası Milhan bin Halid, annesi Mülkiyye binti Malik’tir. Hazrec kabilesinin Neccaroğulları koluna mensuptur. Ensarın (Medineli Müslümanların) büyüklerinden olan Enes…

Hasan Dede

Hasan Dede

Anadoluyu Aydinlatan Evliyalardan biriside HASAN DEDE Yazar: Yunus Koçak –  Yunus Koçak, Hasandede ocağına bağlı Sarıoğlu ocağındandır. Hasandede ocağından Bükreş’de yaşayan Erhan Demirhan’ın isteği üzerine Hasandede ile ilgili konuların gerçek yönünün yazılmasını istemesi üzerine Türkiye Anıtlar…

Yunus Emre

Yunus Emre

Horasan’da Ahmet Yesevi’yle başlayan Türk tasavvuf hareketi, 13 üncü Yüzyılda Anadolu’da, aynı dönemde ve aynı bölgede yaşayan Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus Emre´yle doruk noktasına ulaşmıştır. Yunus Emre 13 üncü Yüzyıl Anadolusunun en önemli…

Balkanlarda En Büyük Pir

Balkanlarda En Büyük Pir

Balkanların yetiştirdiği önemli bir kişi olan Balım Sultan, Alevi-Bektaşi inancında, Anadolu ve Rumeli’de Hacıbektaş Dergahı’nın yetiştirdiği en büyük Pir’dir. Hacı Bektaşi Veli’nin müridi ve en büyük halifesidir. Hatta Bektaşiliği kurumlaştıran ve yeniden irşad eden Dede…

Şeyh Edebalı

Şeyh Edebalı

Şeyh Edebalı 1206 yılında Karaman’da doğdu.Selçukluların Şeyh’ül İslam’ı Şeyh Sadrettin Konevi ve Mevlâna Celâleddini Rumi’nin çağdaşıdır.Künyesi İmadüddin Mustafa b.İbrahim b.İnac el-Kırşehri’dir. Edebalı ilk tahsilini Karaman’da yaptı.Hanefi hukukçusu Necmeddin ez-Zahidi’nin öğrencisi oldu.Daha sonra Dımaşk’a(Şam)giderek Sadreddin Süleyman…

Pir Sultan Abdal

Pir Sultan Abdal

Pir Sultan 16. Yüzyılda Anadolu’nun fikri ve siyasi yönden en karışık olduğu dönemlerde Sivas ve civarında yaşamış bir halk ozanımızdır. Anadolu’da yaşayan bütün Aleviler yaşları ne olursa olsun Pir Sultan’ı severler. Onu diğer halk ozanlarımızın…

Meysem B. Yahya Temmar

Meysem B. Yahya Temmar

Meysem b. Yahya Temmar, Hz. Ali’nin (as) özel yaranlarından ve onun sır ehlindendi. Hz. Ali (as) ona kabiliyeti ve kapasitesi oranın ilim ve bilgi öğretti. Ona gizli sırlardan ve gaybi haberlerden bilgi verdi ki bazı…

Ebuzer-i Gıffari

Ebuzer-i Gıffari

Ebuzer-i Gıfârî’nin inişli çıkışlı yaşantısı mücadeleyle başladı ve mücadeleyle son buldu. O, fesat ve yanlışlıkla mücadele edenlerin kahramanı; uşaklık edenlerin ve nifakçıların en büyük düşmanıdır. O, Gifar kabilesinden idi. Bu kabile Mekke ile Medine arasında…

Kerbela

Kerbela

Hicretin 61. Yılında ve muharrem ayının Onuncu günü(Aşura Günü) meydana gelen bir olay halen yürekleri sızlatmaya devam etmektedir. Neydu bu olay? Ve neden unutulmuyordu? Olayın tarafları kimlerdi? Ve dertleri neydi? İnsanlık tarihinin her döneminde aydınlığın…

Gadir-i Hum

Gadir-i Hum

Zilhicce ayının 18. Günü öğle üzeri Resulullah(sav) veda Haccandan dönerken Maide suresinin 67. Ayeti nazil oldu. Yüce Allah(cc) şöyle buyuruyordu: “EY PEYGAMBER SANA RABBİNDEN GÖNDERİLMİŞ OLAN EMRİ BİLDİR. BUNU YAPMAZSAN, ONUN ELÇİLİĞİNİ YAPMAMIŞ OLURSUN.” Bu…

Hz. Ali’den Özlü Sözleri

Hz. Ali’den Özlü Sözleri

* Acelenin meyvesi yanlışlıktır. * Aç kalmak, alçalmaktan hayırlıdır. * Açık kalpli, mert düşman, içinden pazarlıklı dosttan iyidir. * Akıllı olan kemal, cahil olan mal ister. * Akraba düşmanlığı, akrep sokmasından beterdir. * Alçak gönüllülük,…

Alevilik Nasıl Doğdu ?

Alevilik Nasıl Doğdu ?

Aleviliğin kökeni genel olarak Hz. Muhammed’in vefatı sonrasında yaşanan gelişmelere dayanmaktadır. Ancak Anadolu Aleviliği ele alınırken islamöncesi ve sonrası birçok farklı dinsel ve kültürel unsuru da gözden kaçırmamak gerekmektedir.Önce Aleviliğin doğuşuna yolaçan gelişmeleri görelim: Hz.…

On İki İmamlar

On İki İmamlar

On iki İmamların Alevilikte çok büyük bir anlamı vardır ve Aleviler ibadetlerinde her zaman on iki İmamlara bağlılıklarını dile getirip onları anarlar. Kısaca belirtmek gerekirse; on iki İmamlar –bir bütün olarak- Aleviliğin temel yapı taşlarındadır.…

Alevilikte Kadının Yeri

Alevilikte Kadının Yeri

Kadın, 2000 yıldan buyana Alevi Bektaşi düşüncesinde kutsallaştırılmıştır.  Eski Türk inançlarından olan ”Ata Erkil” düşüncesi Alevi Bektaşilikde ”Ana Erkil” olarak yerini almakla kadının yüceliği vurgulanmış ve kadının yeri cemlerede ayrıcalık kazanmıştır.  Elbette, Türk dünyasında bu…

Alevilik İlke Ve Öğretisi

Alevilik İlke Ve Öğretisi

Alevilikde temel öğreti asırlardan beri gelen doğaya olan inanç ve doğanın gücüne saygıyla eğilip, “Araştırılması gereken en büyük ilim insandır” düşüncesinde birleşir. İnsan doğduğunda hiç bir din, dil, ırk, inança ait olarak doğmaz. Ancak, ana…

Atatürk Ve Alevilik

Atatürk Ve Alevilik

“Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır.” Mustafa Kemal Atatürk Atatürk’ün Sansürde kalan görüşleri – Can Dündar Atatürk’e ilişkin olarak 2 önemli…

Aleviler Oruç tutarmı, Alevilikte Oruç

Aleviler Oruç tutarmı, Alevilikte Oruç

Aleviler bir ibadet biçimi olarak oruç tutarlar. Ama bu soru ile sorulmak istenen Ramazan orucu ise; Aleviler, Ramazan orucu tutmazlar. Ramazan Orucu’nun Kur’an Kaynaklı farz bir ibadet olduğunu kabul etmezler. Ramazan Orucu’nun da 5 vakit…

Aleviliğin İlkesi Nedir ?

Aleviliğin İlkesi Nedir ?

Alevilik, bütün dinlerin harman edildiği ve son din olarakda İslamiyetin içinden çıkıp yükselen bir insanlık yoludur. Aleviliği İslamiyetin içinde veya dışında aramaya gerek yok. Alevilik dinler dünyasını aşmış, dinler üstü felsefe ve ilimle yoğrulmuş bütün…

Hz. Ali Ölümü

Hz. Ali Ölümü

Nehrevan Savaşı’nda rakiplerini ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu savaştan sonra, Hariciler’den üç kişi Mekke’de Müslümanların siyasi durumları hakkında bazı müzakereler yaptıktan sonra Hz. Ali’yi öldürmeyi kararlaştırdılar. Bu üç kişiden Abdurrahman bin Mulcem, Hz. Ali’yi öldürmeyi…

Hz. Ali Halifelik Dönemi

Hz. Ali Halifelik Dönemi

Müslümanların bir kısmı Hz. Ali’nin, kendinden önceki halifeleri kabul ettiğine inanırlar. Bununla beraber kendi halifeliğine kadar hiçbir savaşa katılmayışı diğerlerini halife olarak kabul etmediğine yorulur. Üçüncü Halife Osman asiler tarafından öldürülünce halk Hz. Ali’ye biat…

Hz. Ali Kişisel Özellikleri

Hz. Ali Kişisel Özellikleri

Hz. Muhammed, Medine’ye Hicret’i emrettiğinde, Hz. Ali’yi Mekke’lilerin emanetlerini dağıtması ve yatağına yatarak müşrikleri atlatması için Mekke’de bıraktı. Hz. Ali görevini tamamlayıp Hz. Muhammed’den kısa bir süre sonra Medine’ye ulaştı. Medine’de Hz. Muhammed, Allah’ın onu…

Hz. Ali Evlilikleri ve Çocukları

Hz. Ali Evlilikleri ve Çocukları

Hz. Ali eşlerinden ve cariyelerinden olma 14 erkek çocuk, 18 kız çocuk sahibiydi. Fakat nesli, Hasan, Hüseyin, Muhammed (İbn-i Hanefiyye), Abbas ve Ömer adındaki oğullarından türemiştir. Oğullarından çoğu Hicretin 60. Yılında Kerbela Savaşı’nda hayatını kaybetmiştir.[14]…

Hz. Ali Gençlik Yılları ve Müslüman Oluşu

Hz. Ali Gençlik Yılları ve Müslüman Oluşu

Şii ve Alevi inançlarına göre Hz. Ali, Müslümanlar arasında ilk iman getiren, ‘Kâbe’de dünyaya gelen tek insan’dır. Sünni inancına göre ise, Hz. Muhammed’in eşi Hatice’den sonra iman etmiş olup, ikinci müslümandır. Hicret – Medine dönemi…

Hz. Ali Doğumu ve isim verilmesi

Hz. Ali Doğumu ve isim verilmesi

Mekke’de, 30. Fil Yılı’nın 13. ya da Recep ayının 13. günü, bir başka görüşe göre de Zilhicce ayının yedinci günü, Kabe’nin içinde dünyaya geldi (M.S. 599). Annesi Fatıma Hz. Ali’yi doğurmak üzere iken Kâbe duvarına…

Aleviliğin İlkesi Nedir ?

Aleviliğin İlkesi Nedir ?

Alevilik, bütün dinlerin harman edildiği ve son din olarakda İslamiyetin içinden çıkıp yükselen bir insanlık yoludur. Aleviliği İslamiyetin içinde veya dışında aramaya gerek yok. Alevilik dinler dünyasını aşmış, dinler üstü felsefe ve ilimle yoğrulmuş bütün…

100 Soruda Alevilik

100 Soruda Alevilik

Alevi ve alevilik hakkında merak ettikleriniz 100 soru ve 100 cevapta bu makalede sizlerle paylaştık, umarım bilgi edinme açısından faydalı olmuştur. SORU 1: Alevilik Nedir? CEVAP: Tek tanrılı ve çok tanrılı dinlerde dinin peygamberi vefat…

Alevilik Nedir ?

Alevilik Nedir ?

Ahmet Yesevi’nin torunları olarak bunca yıl Alevilik üzerinden rant sağlanmasına ve değişik yöntemlerle bu felsefenin yanlış yönlendirilmesine bir ölçüde dur demek istiyoruz. Tarihi yanlışları düzelterek, Alevi ve Bektaşi düşüncesinin gerçeklerini ortaya koymaya çalışacağız. Yaygın kanı,…