Kul Dede

Kul Dede

Kul Dede konusunda daha geniş bilgi yakında sitemizde olacak. Yalnız Türbenin yapımı  Haydar Sultan Ocağı evlatlarından Ali Haydardedeoğlu ve Erbay Haydardedeoğlu tarafından yapılmıştır.İşte bunun üzerine Dede Mehmet Ali Kuldedeoğlu tarafından derlenmi. bir demet şiir. 1)   Karaman elinden…

Abdal Musa

Abdal Musa

Abdal Musa, Hacı Bektaş’ın önde gelen ardıllarındandır (Alevilikte: halifelerinden). Söylenceler O’nu Anadolu’nun gözcüsü olarak gösterirler. Bektaşi meydanındaki oniki posttan onbirincisi olan “ayakçı postu” O’nundur ve “Abdal Musa Postu” olarak adlandırılır. Bektaşi söylencelerinde Abdal Musa, Ahmet…

Ahi Evren

Ahi Evren

Anadolu’da Ahilik adlı esnaf teşkilatının kurucusu olan alim ve veli. İsmi, Mahmud bin Ahmed el-Hoyi, künyesi Ebü’l-Hakayık, lakabı Nasirüddin’dir. 1171 (H. 567) senesinde İran’ın batı Azerbaycan taraflarında bulunan Hoy kasabasında doğdu. 1262 (H. 660)de Kırşehir’de…

Hala Sultan

Hala Sultan

Kadın sahabilerden. İsmi bilinmemekte olup Ümmü Hıram künyesi ile meşhurdur. Türkler tarafından Hala Sultan diye bilinmektedir. Babası Milhan bin Halid, annesi Mülkiyye binti Malik’tir. Hazrec kabilesinin Neccaroğulları koluna mensuptur. Ensarın (Medineli Müslümanların) büyüklerinden olan Enes…

Hasan Dede

Hasan Dede

Anadoluyu Aydinlatan Evliyalardan biriside HASAN DEDE Yazar: Yunus Koçak –  Yunus Koçak, Hasandede ocağına bağlı Sarıoğlu ocağındandır. Hasandede ocağından Bükreş’de yaşayan Erhan Demirhan’ın isteği üzerine Hasandede ile ilgili konuların gerçek yönünün yazılmasını istemesi üzerine Türkiye Anıtlar…

Yunus Emre

Yunus Emre

Horasan’da Ahmet Yesevi’yle başlayan Türk tasavvuf hareketi, 13 üncü Yüzyılda Anadolu’da, aynı dönemde ve aynı bölgede yaşayan Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus Emre´yle doruk noktasına ulaşmıştır. Yunus Emre 13 üncü Yüzyıl Anadolusunun en önemli…

Balkanlarda En Büyük Pir

Balkanlarda En Büyük Pir

Balkanların yetiştirdiği önemli bir kişi olan Balım Sultan, Alevi-Bektaşi inancında, Anadolu ve Rumeli’de Hacıbektaş Dergahı’nın yetiştirdiği en büyük Pir’dir. Hacı Bektaşi Veli’nin müridi ve en büyük halifesidir. Hatta Bektaşiliği kurumlaştıran ve yeniden irşad eden Dede…

Şeyh Edebalı

Şeyh Edebalı

Şeyh Edebalı 1206 yılında Karaman’da doğdu.Selçukluların Şeyh’ül İslam’ı Şeyh Sadrettin Konevi ve Mevlâna Celâleddini Rumi’nin çağdaşıdır.Künyesi İmadüddin Mustafa b.İbrahim b.İnac el-Kırşehri’dir. Edebalı ilk tahsilini Karaman’da yaptı.Hanefi hukukçusu Necmeddin ez-Zahidi’nin öğrencisi oldu.Daha sonra Dımaşk’a(Şam)giderek Sadreddin Süleyman…